Informace o zpracování osobních údajů

GDPR

podle čl. 13 a 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „Nařízení“) ve hře ProHero pořádané na www.prohero.cz (dále jen „Hra“)
(dále jen „Informace“)

Plné znění

1. Komu je tato informace určena?

Hráčům
tj. dětem, které se hry ProHero účastní jako členové některé ze tříd základních škol přihlášených do hry ProHero (dále jen „Hráči“).
Třídy základních škol přihlášené do hry ProHero najdete na https://prohero.cz/hrdinove (dále nazývané „Třída“ nebo „Škola“)
Rodičům hráčů
tj. zákonným zástupcům Hráčů, např. rodičům, pěstounům či opatrovníkům (dále jen „Rodiče“).
Tato Informace je pro Rodiče dostupná na https://prohero.cz po celou dobu trvání Hry, případně byli též předem vyzváni Třídními učiteli, aby se s ní seznámili.
Třídním učitelům
tj. třídním učitelům tříd, které se hry ProHero účastní (dále jen „Třídní učitelé“).
I Třídní učitelé mají ve hře ProHero svou speciální roli, zastupují Třídu jako celek, podporují Hráče a komunikují s administrátorem hry.

2. Kdo je správcem osobních údajů Hráčů a Třídních učitelů a jak jej kontaktovat?

Správcem osobních údajů Hráčů a Třídních učitelů (nazýváme je společně také „Účastníci“) tedy tím, kdo jejich osobní údaje shromažďuje a zpracovává, je pořadatel Hry Sport2Life, nadační fond, se sídlem Loretánské náměstí 109/3, 118 00 Praha 1 - Hradčany, IČO: 06807691, zapsaný v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle N, vložce 1585 (dále nazývaný „Pořadatel“). Za Pořadatele zastává ve Hře hlavní roli administrátor, který Hru řídí, zadává úkoly, kontroluje vložené Záznamy (viz čl. 3), komunikuje s Třídními učiteli (dále jen „Administrátor“).

Ohledně osobních údajů mohou Účastníci pořadatele kontaktovat a uplatnit práva uvedená v čl. 7 této Informace písemně na adrese jeho sídla či zasláním e-mailové zprávy na adresu personaldata@sport2life.org. Ohledně průběhu Hry mohou Účastníci kontaktovat přímo Administrátora na maros@prohero.cz.

3. Jaké osobní údaje o Účastnících Pořadatel shromažďuje a zpracovává a od koho je získává?

O Hráčích: přihlašovací jméno, přístupové heslo, údaj o tom, do jaké třídy a jaké školy chodí, a metadata fotografií (tj. kdy byla pořízena a zda a jak byla upravena) nebo jiných písemných, zvukových či obrazových záznamů (dále jen „Záznam“), které vloží Hráč do hry, a identifikaci elektronických zařízení, která používá Hráč při účasti ve Hře (dále jen „Koncové zařízení“), a stane-li se výhercem či náhradníkem, pak i jeho jméno a příjmení.

Přihlašovací jméno a přístupové heslo, které jsou administrátorem náhodně vygenerované a dále zpracovávané v anonymizované podobě (bez vazby na jméno a příjmení Hráče), předá bez dalšího každému Hráči i opakovaně jeho Třídní učitel.

Údaje o Hráčích získává Pořadatel od Školy (tj. do jaké třídy a školy Hráč chodí) a od Hráče samotného (metadata na fotografiích, údaje o Koncových zařízeních, jméno a příjmení výherce a náhradníka).

O Třídních učitelích: jméno, příjmení, údaj o tom, v jaké třídě a jaké škole je Třídním učitelem a e-mailovou adresu a případná metadata Záznamů a údaje o Koncových zařízeních. O Třídních učitelích získává Pořadatel jejich osobní údaje přímo od nich.

Identifikace Koncových zařízení je prováděna pomocí cookies a služby Google Analytics (dále jen „Služba GA“). Cookies jsou soubory, které webové stránky Hry uloží do Koncových zařízení Hráčů či Třídních učitelů, a Pořadatel pak díky nim může využívat některé jejich funkce. Pořadatel používá ve Hře pouze cookies, které jsou nezbytné pro uskutečnění přenosu mezi Účastníkem a Pořadatelem na webových stránkách Hry a pro poskytování služby Hry, např. umožňují uchovat po dobu přihlášení Hráče do Hry jeho přihlašovací údaje, aby se v případě výpadku sítě neodpojil ze Hry. Pořadatel dále používá cookies a Službu GA, které mu umožňují měřit návštěvnost webových stránek Hry a zdokonalovat ji. Pořadatel pomocí cookies a Služeb GA nezískává žádné další údaje než výše uvedené. Za nastavení možností Služby GA v Koncových zařízeních odpovídají u sebe Třídní učitelé a u Hráčů jejich Rodiče, jakožto majiteli účtů Google v Koncových zařízeních.

Používání Záznamů obsahujících jakoukoli další identifikaci Účastníků, zejm. podobiznu či informace o výkonnosti jednotlivých Hráčů apod., je ve Hře zakázáno a jejich vložení do Hry a následné zveřejnění znemožněno pomocí povinné předchozí kontroly Administrátora, který takový Záznam bez dalšího vyloučí ze Hry a vymaže.

4. Za jakým účelem a na základě jakého právního titulu Pořadatel osobní údaje Účastníků shromažďuje a zpracovává?

Pořadatel zpracovává osobní údaje Účastníků především za účelem umožnění účasti ve Hře, ověření splnění podmínek účasti ve Hře a předání výher.

  • Příklady: Protože se Hráči účastní prostřednictvím své Třídy, musí Pořadatel vědět, do které Třídy Hráč chodí.

  • Má-li Hráč najít ve stanoveném čase určité místo a doložit to vložením fotografie, musí Pořadatel zkontrolovat podle jejích metadat, zda to stihl ve stanoveném čase a nepoužil fotografii jiného Hráče.

  • Až bude znát Pořadatel přihlašovací jméno Hráče, který vyhraje, a bude mu chtít předat výhru, musí zjistit, o koho se jedná.

Poskytnutí osobních údajů je tedy podmínkou účasti ve Hře a jejich zpracování Pořadatelem je nezbytným předpokladem pro umožnění této služby. Právním titulem je dle Nařízení plnění smlouvy, jejíž stranou je subjekt údajů podle jeho čl. 6 odst. 1 písm. b).

Údaje získané pomocí cookies či Služby GA zpracovává Pořadatel za účelem měření návštěvnosti, zdokonalování a usnadnění Hry.

  • Příklad: Pořadatel měří průběžně návštěvnost Hry a zjistí-li, že se v určité hodině účastní více Hráčů, upraví Hru tak, aby ve špičce fungovala plynuleji.

  • Cookies mohou udržovat připojení Hráče do Hry aktivní po dobu jeho účasti ve Hře, pokud vypadne signál, nemusí se znovu přihlašovat.


Pořadatel dále zpracovává osobní údaje Účastníků, zejména pak výherců, za účelem propagace svých aktivit, soutěží zaměřených na sport, a tím naplnění svého účelu – podpory sportovních a venkovních aktivit dětí a mládeže a jejich zdravého životního stylu.

  • Příklad: Pořadatel na svých webových stránkách průběžně propaguje Hru a např. zveřejní záznam z předávání cen výherci na webových stránkách Hry, svých webových stránkách či sociálních sítích, aby motivoval k účasti i ostatní zájemce. O nezbytný souhlas Rodiče výherce, je-li třeba, požádá samozřejmě předem.


Dále je v omezeném rozsahu zpracovává za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů, zejména pro případ řešení sporů vyplývajících ze Hry.

Poskytnutí osobních údajů v minimálním požadovaném rozsahu je nezbytné pro naplnění těchto účelů. Právním titulem je ve všech třech případech oprávněný zájem Pořadatele případně veřejnosti podle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

5. Komu může Pořadatel osobní údaje Účastníků zpřístupnit?

Pořadatel zpracovává osobní údaje Účastníků především svými pracovníky, a to zejména Administrátorem. Třídním učitelům je pro umožnění jejich podpůrné role ve Hře předává v minimálním rozsahu a anonymizované formě. Dále se mohou na jejich zpracování podílet smluvní partneři Pořadatele, zejména v oblasti marketingu, v případě výherců např. externí kameraman či fotograf. Při plnění zákonných povinností mohou být zpřístupněny státním orgánům.

Osobní údaje Účastníků mohou být případně též zpřístupněny dalším správcům pro účely poskytování konkrétní s Pořadatelem sjednané služby, např. právním zástupcům v případě sporu ze Hry. Pořadatel nemá v úmyslu je poskytovat třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.

6. Jak dlouho Pořadatel údaje Účastníků uchovává?

Pořadatel zpracovává osobní údaje Účastníků nejdéle po dobu 1 roku od skončení účasti příslušného Účastníka a/nebo jeho Třídy ve Hře, u výherců, případně náhradníků do vypořádání všech závazků vyplývajících ze Hry a dále po dobu 1 roku po uplynutí všech promlčecích lhůt, které se ke Hře vztahují, některé po dobu nezbytnou k plnění zákonných, zejm. archivačních povinností Pořadatele.

7. Jaká máte práva jakožto Účastníci při zpracování osobních údajů?

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte jakožto Účastníci, resp. Rodiče Hráčů, pokud jde o jejich osobní údaje, následující práva:

(a) právo na přístup: Máte právo získat potvrzení o tom, zda osobní údaje, které se týkají vás, resp. Hráče, jehož jste Rodičem (dále jen „Osobní údaje“), jsou či nejsou zpracovány, a pokud ano, pak právo na přístup k nim, právo na související informace o nich a o jejich zpracování a o všech vašich souvisejících právech. Máte právo získat kopii zpracovávaných Osobních údajů, první bezplatně a každou další případně za přiměřenou úhradu administrativních nákladů;

(b) právo na opravu: Máte právo požádat Pořadatele o opravu či doplnění Osobních údajů, považujete-li je za nepřesné či neúplné;

(c) právo na omezení zpracování: Po dobu řešení sporů týkajících se Osobních údajů (např. ohledně přesnosti, na základě námitky či žádosti o omezení či o jejich poskytnutí na ochranu vašich právních nároků) máte právo na omezení jejich zpracování jen ve formě jejich uložení. Dále je lze zpracovávat jen s vaším souhlasem nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, ochrany práv jiných osob či veřejného zájmu;

(d) právo na výmaz: Máte právo požadovat, aby Pořadatel vymazal Osobní údaje v případech stanovených Nařízením, např. pominul-li účel jejich zpracování, jsou-li již nepotřebné pro stanovené účely, odvoláte-li udělený souhlas a neexistuje žádný další důvod pro jejich zpracování, vznesete-li úspěšně námitku, zpracování je protiprávní nebo to Pořadateli ukládá právní předpis;

(e) právo vznést námitku: Zpracovává-li nebo bude-li Pořadatel po předchozí informaci Osobní údaje zpracovávat pro účely svých oprávněných zájmů (například přímého marketingu, ochrany svého majetku či obhajobu svých právních nároků), máte právo vznést námitku. Na základě námitky Pořadatel Osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami. U námitky proti zpracování za účelem přímého marketingu od zpracování upustí bez dalšího;

(f) právo na přenositelnost údajů: Jsou-li Osobní údaje zpracovávány automatizovaně, máte právo obdržet od Pořadatele výpis údajů, které od vás získal na základě souhlasu nebo za účelem plnění smlouvy, ve strukturovaném strojově čitelném formátu a, je-li to technicky proveditelné, právo na jejich předání jinému správci;

(g) právo obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.